Annons:
Bildmuseet

Magasin K:s valenkät, fråga 2: armlängds avstånd

Vi har frågat riksdagspartierna sju kulturpolitiska frågor inför valet 2022. Vi jämför också svaren med vad DIK anser i frågan. Här kan du läsa om de kulturpolitiska talespersonerna och DIK anser att principen om armlängds avstånd bör förstärkas.

Armlängds avstånd

Foto: Petter Odevall

FRÅGA:

Ser ni ett behov av tillsyn för att säkerställa att museilagens princip om armlängds avstånd följs? Bör den införas även för bibliotek och arkiv?

Socialdemokraterna. Lawen Redar, kulturpolitisk talesperson:

”Vi ser inget behov av en särskild tillsynsfunktion. Principen om armlängds avstånd är ett ansvar för alla politiskt aktiva och intresserade, press och media har också en viktig uppgift att fylla där brister sker.”

Centerpartiet. Catarina Deremar, kulturpolitisk talesperson:

”Ja, politik och kultur ska alltid ha armlängds avstånd. Vi ser med bestörtning på hur vissa kommunala styren runt om i landet börjar lägga sig i både konstens utformning och bibliotekens utbud. Vi vill öka kulturens självständighet. Det juridiska skyddet måste ses över.”

Miljöpartiet. Amanda Lind, kulturpolitisk talesperson:

” Vi är öppna till att se över detta, inklusive om principen behöver förtydligas även för bibliotek och arkiv. Vi ser att det var viktigt att museilagen kom till, men också att det behövs dialog och kunskap runt om i landet om tillämpningen. Rekommendationerna från Myndigheten för kulturanalys till stat, kommuner och regioner om hur man kan stärka principen om armlängds avstånd var början på ett viktigt långsiktigt arbete. Vi vill se att ett uppdrag ges till en nationell kulturmyndighet att bistå i detta. Att principen om armlängds avstånd respekteras är en helt central kulturpolitisk fråga.”

Sverigedemokraterna. Bo Broman, kulturpolitisk talesperson:

”Principen om armlängds avstånd ska givetvis gälla som princip över samtliga kulturpolitiska områden. En alltför snäv lagstiftning gällande armlängds avstånd skulle dock innebära att det kan bli svårt att reformera arkiv och biblioteken efter samtiden.”  

Moderaterna. Kristina Axén Olin, kulturpolitisk talesperson: 

”Moderaterna vill att konst och kultur ska vara fri från partipolitisk inblandning. Därför så strävar vi efter att minska bidragsberoendet inom kulturella näringen. Vi är beredda att se över om bibliotek och arkiv bör omfattas av samma princip.”

Liberalerna. Christer Nylander, kulturpolitisk talesperson:

”Principen om armlängds avstånd bör gälla också bibliotek och arkiv. Det är otroligt viktigt att förståelsen för principen ökar och att vi politiker blir bättre på att följa och följa upp den runt om i landet. Att det ska skrivas in i en särskild lag för bibliotek och arkiv har vi inte föreslagit hittills, men vi är beredda att diskutera olika sätt att stärka tanken på armlängds avstånd i alla delar av kulturlivet.”

Vänsterpartiet. Vasiliki Tsouplaki, kulturpolitisk talesperson:

”Vi tycker att principen om armlängds avstånd är avgörande för hela kulturpolitiken och att denna princip ska värnas och försvaras. Vi har inte tagit ställning till om det behövs en tillsynsfunktion. Sveriges museer gjorde en intressant uppföljning av frågan nyligen och det är också ett bra sätt att följa upp utfallet runt om landet. Vi har heller inget förslag om nya skrivningar för bibliotek och arkiv men är öppna för att titta närmare på frågan om det upplevs som ett problem med politisk styrning på fel saker.”

Kristdemokraterna. Roland Utbult, kulturpolitisk talesperson:

”Vi anser att det behövs en förändring och att det bör tas ett bredare grepp om effekten av den statliga kulturpolitikens styrning genom ett uppdrag till en statlig utredare. Utredaren bör få i uppdrag att analysera den politiska styrningens negativa påverkan på den konstnärliga friheten och på principen om armlängds avstånd, och föreslå förändringar av den politiska styrningen av kulturen.

I den andra paragrafen i svensk bibliotekslag stipuleras att ”biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. Det är viktigt att dessa ideal fullföljs och att staten kan kontrollera att bibliotek fullföljer dessa ideal.”

Så tycker DIK

Anna Troberg förbundsordförande: ”Ja, det finns ett behov av uppföljning och tillsyn för att säkerställa att museilagens princip om armlängds avstånd följs. Vi vill också se stärkta skrivningar i linje med de som finns i museilagen även i bibliotekslagen. Även arkiven behöver skyddas i detta avseende, men arkivlagen är annorlunda utformad jämfört med musei- och bibliotekslagen, och därmed måste skyddet utformas något annorlunda. ”

Ämnen i artikeln:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Kraven på kommunikatörerna

Aktuella ämnen:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Varje vecka skickar Magasin K ett nyhetsbrev med veckans viktigaste artiklar från tidningen och andra tips. Medlemmar i DIK får automatiskt nyhetsbrevet. Är du inte medlem så anmäler du dig till nyhetsbrevet här.